Onderstaand stukje werd ingezonden door een inwoner. Dit stond op de vorige gemeentesite:Het algemeen bestuur van de gemeente Jacobswoude wordt gevormd door de gemeenteraad. De raad wordt rechtstreeks door de bevolking van Jacobswoude gekozen. Dat gebeurt om de vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2006. Alle stemgerechtigde inwoners van Jacobswoude kunnen zich dan uitspreken over de koers die de plaatselijke politiek moet varen. De leden van de gemeenteraad behoren tot een politieke partij. Raadsleden van dezelfde partij vormen een fractie. Elke fractie kiest een voorzitter uit haar midden.

Elke inwoner van 18 jaar of ouder kan lid worden van de gemeenteraad. Het zijn de politieke partijen die een lijst van kandidaten opstellen, waaruit de kiezers een keuze maken. Het raadslidmaatschap vergt behoorlijk veel tijd. Dat gebeurt in de vrije tijd, want een raadslid krijgt wel een vergoeding voor de bezigheden, maar te weinig om van te kunnen leven. Het raadslidmaatschap wordt meestal uitgevoerd naast een andere baan.

Taken
De raad bepaalt het beleid van de gemeente Jacobswoude. Dit betekent dat de raad in hoofdlijnen aangeeft waar Jacobswoude zich op gaat richten, welke doelstellingen gehaald moeten worden en waarvoor geld beschikbaar is. Hiervoor heeft de raad de bevoegdheid om verordeningen te maken. Dat zijn gemeentelijke regels waaraan alle burgers zich dienen te houden. Ook heeft de raad budgettaire bevoegdheid. Dat is het vaststellen van de begroting, gemeentelijke tarieven en belastingen. Daarnaast heeft de raad ook de volgende instrumenten ter beschikking:

  • Het recht van initiatief: Ieder lid heeft het recht voorstellen aan de raad te doen, die buiten de agenda vallen.
  • Het recht van amendement: Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd tijdens de beraadslagingen wijzigingen voor te stellen op het voorgestelde besluit.

Tevens treedt de raad op als volksvertegenwoordiger. Dat houdt in dat de raadsleden de gemeente ingaan om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van wat er onder de inwoners van Jacobswoude speelt zodat ze dit kunnen meenemen in hun beleid. Ook controleert de raad de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders. Hiervoor heeft de raad een aantal instrumenten ter beschikking:

  • Het recht van interpellatie: Ieder lid heeft het recht om tijdens een vergadering over een niet-geagendeerd onderwerp inlichtingen aan het college of de burgemeester te vragen.
  • Het mondeling en schriftelijk vragenrecht: Ieder lid kan aan de burgemeester of aan het college mondeling en schriftelijk vragen stellen.
  • Het recht van onderzoek: Ieder lid heeft het recht een voorstel te doen voor het instellen van een onderzoek naar het beleid van het college of de burgemeester.

Vergaderingen
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Indien de burgemeester de raad niet kan voorzitten dan wordt hij vervangen door een raadslid. De voorzitter is verantwoordelijk voor een goed verloop van de vergadering volgens het reglement van orde. In dit reglement staat precies omschreven volgens welke procedures de vergadering dient te verlopen. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. De gemeenteraad vergadert als regel eenmaal per 6 weken op donderdagavond. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de raadzaal, aanvang 20.00 uur. De vergadering wordt aangekondigd op de gemeentelijke informatiepagina van het Witte Weekblad en door plaatsing op de website van de gemeente

Spreekrecht
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dit ten minste 24 uur voor de aanvang van de vergadering te melden aan de griffier. Vermeldt daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Bij aanvang van de vergadering stelt de voorzitter u in de gelegenheid gedurende maximaal 5 minuten het woord te voeren. Het woord kan niet gevoerd worden: over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of heeft opengestaan; over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; over een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Inzage raadsstukken
De raadsstukken liggen 14 dagen voor de vergadering ter inzage in de inzagekamer bij de afdeling Algemene zaken. Het is ook mogelijk tegen betaling een abonnement te nemen op de raadsstukken of op de notulen. Een abonnement op de raadsstukken kost 28,95 euro per kalenderjaar. Een abonnement op de notulen van de gemeenteraad kost 15,50 euro per kalenderjaar. Voor een abonnement via de post, kunt u contact opnemen met bureau burgerzaken (telefoon: 0172-503150) Wilt u een abonnement aanvragen via een online formulier, klik dan hier . De raadstukken en de notulen kunt u ook vinden in het bestuursinformatiesysteem op deze site. Het vergaderschema kunt u ook vinden op de activiteitenkalender op deze site.

Samenstelling 
In Jacobswoude bestaat de gemeenteraad uit 15 leden. De raadsleden maken deel uit van een landelijke of lokale politieke partij. In Jacobswoude zijn het CDA, Gemeentebelang en de VVD vertegenwoordigd in de raad. Hieronder kunt u met de leden van de huidige, zittende gemeenteraad van Jacobswoude kennismaken en zien hoe de gemeenteraad is samengesteld.

Volgende week wordt de veelbesproken uitzending van Hart van Nederland betreffende magneetvissen behandeld, meer informatie over de vismagneet vindt u hier.