Jacobswoude is een voormalige gemeente in Zuid-Holland en is ontstaan uit een samenvoeging van Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden. De naam Jacobswoude stamt af van de naam van een oud dorp in deze regio. Vanaf 1 januari 2009 is de gemeente Jacobswoude opgehouden te bestaan en met Alkemade samengevoegd tot Kaag en Braassem. Jacobswoude is zo’n eenenveertig vierkante kilometer groot en telt bijna elfduizend inwoners die hun hart verpand hebben aan deze mooie streek. Veel mensen noemen hun woonplaats nog steeds Jacobswoude in de volksmond. Dit weblog verzamelt alle leuke weetjes, gebeurtenissen en aanvullende informatie in de voormalig gemeente Jacobswoude en word geschreven door en voor vrijwilligers die met veel plezier in Jacobswoude wonen.

De Geschiedenis van Jacobswoude!

Hoogmade 

Hoogmade was sedert 1252 een zelfstandige hoge heerlijkheid. Deze laatste aanduiding betekent dat de ambachtsheer strenge, hoge straffen, tot zelfs de doodstraf toe, kon opleggen. Heerlijkheden waar deze straf niet uitgesproken kon worden, werden aangeduid als lage heerlijkheden. In 1855 kwam er een einde aan de zelfstandigheid van het plaatsje, want bij wet van 11 juli 1855 werd de gemeente bij Woubrugge gevoegd.

 

Blijkens de naam bestond het dorpsgebied van Hoogmade in het midden van de dertiende eeuw uit relatief hoog gelegen land met een open karakter, dat als grasland werd benut. Bij de ontginning wist men zich beperkt door voorschriften, maar het verkavelingspatroon vertoont desalniettemin onregelmatigheden en aangenomen mag worden dat het ontginningsproces broksgewijze heeft plaatsgevonden.

 

De ,,eilandjes” tussen de Does (die voor 1200 werd gegraven) en de Scheisloot (nu Voorwateringh), die samen de Piestpolder vormen, werden niet tegelijk ontgonnen met de aangrenzende venen en behoorden ook niet tot het grondgebied van de heerlijkheid Hoogmade.

jacobswoude

De weg door het dorp volgde de noordoever van de Does en de Scheisloot op korte afstand en fungeerde als ontginningsbasis en as van het lineaire dorp. Rond 1850 lagen de meeste huizen en boerderijen langs de noordzijde van de weg en was er sprake van lichte komvorming in de nabijheid van de Nederlandse hervormde kerk. Hoogmade had overigens steeds een overwegend rooms-katholieke bevolking. Dit werd veroorzaakt door de vanouds tamelijk geïsoleerde ligging van het dorp, maar was vooral een gevolg van het feit dat de ambachtsheren rooms-katholiek waren.Aan de enigszins geïsoleerde ligging kwam in 1872 een einde toen het veer over de Does en de rijweg van Ter Aar naar Leiden (provinciale weg nummer 6) over Woubrugge en Hoogmade werd vervangen door een brug.

 

De rooms-katholieke kerk van het dorp stortte in de zomer van 1929 in en werd in 1932 vervangen door het huidige bedehuis, naar een ontwerp van ir. J. van der Laan uit Leiden. Voortgaande komvorming trad op in de nabijheid van de kerk en de brug, terwijl ook de zuidzijde van de weg dichter bebouwd raakte. Zelfs het kleinste van de eilandjes was bij het dorpsgebied gekomen toen de bebouwde kom in de jaren dertig werd geschetst. Tot mei 1940 was er weer enige verdichting van de bebouwing, maar amper uitbreiding.

 

Vanouds was Hoogmade voornamelijk op de veeteelt georiënteerd maar daarnaast waren er twee scheepmakerijen en een veerdienst op Amsterdam en Leiden. Na de ontsluiting nam het woonforensisme toe en in het begin van de Tweede Wereldoorlog werd zelfs een uitbreidingsplan gemaakt. Het plan voorzag in de aanleg van enkele woonstraten in het noorden van de bebouwde kom, maar het plan werd niet uitgevoerd. Een later ontwikkeld uitbreidingsplan werd wel gerealiseerd. Dit ontwerp sluit enigszins aan bij het bestaand verkavelingspatroon, maar overigens werd het dorp door dit plan sterk gewijzigd. In 1988 werd het tracé van de provinciale weg nummer 6 zuidwaarts verlegd en daarmee om Hoogmade geleid. Tevens kreeg het dorp een aandeel in de watersportvoorzieningen en breidde het zich uit over de Does, waar woonschepen liggen.

 

Leimuiden
In Leimuiden heeft de meeste verdichting van de bebouwing plaatsgevonden langs de Willem van der Veldenweg. In de omgeving van de Drecht zijn nog restanten van achttiende-eeuwse bebouwing aan te treffen. In het Monumenten Inventarisatie Project van de provincie Zuid-Holland zijn diverse vrijstaande woonhuizen van rond de vorige eeuwwisseling opgenomen die te vinden zijn langs de Willem van der Veldenweg, de Dorpsstraat en het Noordeinde en bij de brug in Bilderdam. In het centrum van het dorp staan enkele villa-achtige woonhuizen. Uit ongeveer 1815 dateert een vrij gaf exemplaar aan de Dokter Stapenséastraat 2.

 

Naast de gedeeltelijk zeventiende-eeuwse Nederlandse hervormde kerk telt Leimuiden nog twee andere kerken. Aan de Dokter Stapenséastraat 36 staat een sober gereformeerd kerkgebouw uit 1912. Nabij de kruising met de Vriezenweg bevindt zich aan de Willem van der Veldenweg 26 een rooms-katholieke kerk met pastorie, in 1856 en 1863 gebouwd. Verder zijn boerderijen te vinden langs wegen en dijken, vooral langs de Vriezenkoop (Zuidzijde) en langs de Oude Wetering, te weten aan de Westerdijk en het Westeinde. De meeste hiervan dateren uit de periode 1875-1925, maar langs de Vriezenkoop staan er ook enkele die gedeeltelijk achttiende-eeuws zijn. In het centrum van het dorp staat aan de Dokter Stapenseastraat 24 een (voormalige) boerderij uit het begin van de twintigste eeuw.

 

Een deel van de groep objecten van bedrijf en techniek hangt samen met de waterhuishouding: de ophaalbrug uit 1935 in Bilderdam en het gebouw van het vroegere gemaal Van der Breggen aan de Drecht (Vriezenkoop 53), in 1879 gebouwd met kenmerken van eclecticisme en waterstaatstijl. Langs het Noordeinde, aan een zijtak van de Ringvaart, is een concentratie van industriële bebouwing uit het begin van de twintigste eeuw. Een kleine voormalige gasfabriek met rondboogvensters en een wapenschild in de voorgevel ligt enigszins verborgen achter de bebouwing (Noordeinde 100). Rechts daarvan, op het adres Noordeinde 106, staat een vroegere zuivelfabriek met woonhuis. Hierin is tegenwoordig een gebakfabriek gevestigd. De grootste uitbreiding is in de jaren zestig en zeventig gerealiseerd ten westen van de Dorpsstraat. Ook aan de oostzijde ontstond in de jaren zeventig woningbouw, onder andere langs het Kloofpad en de Tuinderij.

 

 

Woubrugge
Het dorp Woubrugge ontwikkelde zich langs weerszijden van de waarschijnlijk rond 1200 gereedgekomen waterverbinding tussen de Oude Rijn en het Braassemermeer, de Woudwetering, gedeeltelijk Heimanswetering genaamd. Deze vaart werd de ontginningsbasis voor de venen ter weerszijden, die in lange regelmatige stroken haaks op het water werden verkaveld. Woubrugge kreeg hierdoor een sterk lineaire structuur, die nog meer zou worden geaccentueerd door het verkeersdorpskarakter als gevolg van de binding aan de scheepvaart en de visserij. Tot 1656 voeren alle schippers op de noord-zuidroute door Holland via de Woudwetering, daarna kozen velen de Aar, het latere Aarkanaal. Het dorp ontleende een aanzienlijke welvaart aan dit verkeer en behalve de Nederlandse hervormde kerk (uit 1653) werden ook andere bouwsels in deze periode verduurzaamd. Door de turfwinning en de turfvaart en de instelling van een beurtveer op Leiden in 1726 bleef Woubrugge tamelijk welvarend. Er waren in de achttiende eeuw twee scheepswerven: één ervan werd in 1831 opgeheven, maar aan het zuidoosteinde van het dorp – juist over de gemeentegrens met Alphen aan den Rijn – functioneerde de andere nog tot 1980 (,,De Dageraad”).
De veenbodem ter weerszijden van de wetering werd in de jaren tot circa 1740 (oostzijde) respectievelijk 1765 (westzijde) weggebaggerd. De wegen achter de huizen werden poldergrens, waardoor het dorp scherp werd afgescheiden van het veel dieper liggende achterland dat ontstond na de droogmaking van de veenplassen. Op de plassen en in de andere wateren werd eertijds ook de visserij uitgeoefend. Later – in het midden van de negentiende eeuw – kam de sportvisserij op en ontwikkelde Woubrugge zich tot een centrum van watertoerisme. Als gevolg hiervan ontstonden verscheidene adressen voor de verhuur van bootjes en zes jacht- en reparatiewerven en andere op de oever- en waterrecreatie gerichte bedrijven. Dit leidde tot de groei van het dorp naar het noorden. In de drooggevallen polders werd inmiddels door vele dorpsbewoners het agrarisch bedrijf uitgeoefend, zowel akkerbouw als veeteelt. Het belang van de Woudwetering voor de dorpseconomie laat zich misschien aflezen uit het feit, dat de in 1505 ten behoeve van de scheepvaart afgebroken brug (Woubrugge!) pas in 1869 werd vervangen.

 

Nabij deze nieuwe oeververbinding ter hoogte van de Nederlandse hervormde kerk (vernieuwd in 1894 en 1920 en geheel vervangen door de huidige, iets zuidelijker gelegen brug in de provinciale weg in 1953) waren de eerste sporen van komvorming al zichtbaar geworden rond 1850, toen enkele huisjes langs de noordzijde van de Kerkweg voorkwamen. Langs de lineaire assen van het dorp trad tot het einde van de Tweede Wereldoorlog zowel enige verdichting als uitbreiding op; het meest opmerkelijk was evenwel de voortgaande komvorming nabij de Kerkweg en de uitbreiding naar het westen. In de eerste oorlogsjaren werd in dezelfde omgeving een tuinwijkachtig (straten)plan met omleidingsweg ten behoeve van het doorgaand verkeer ontworpen. Het plan werd overigens niet gerealiseerd.
Na de oorlog werd de helium fabriek in het dorp toch naar de westzijde vergroot, terwijl hier bovendien een kassencomplex verrees. De ontsluiting werd verbeterd door de ingebruikname van de rijweg en de aanpassing van de verbinding met deze slagader aan de eisen van de moderne tijd. Hierdoor kreeg het dorp een woonforensenkarakter. De Woudwetering/Heimanswetering werd eveneens opgewaardeerd: was het belang van deze vaarweg sedert 1825 tanend vanwege de opening van het Aarkanaal, in 1922 nam het belang weer toe. In 1932 werd hij tot eerste klas vaarweg bestempeld en na de oorlog (1952/1953) werd de diepte van het kanaal vergroot. De oorspronkelijke structuur van Woubrugge werd niet gewijzigd; wel waren er de nodige aanpassingen, infrastructurele voorzieningen en uitbreidingen in de na-oorlogse jaren.

Student uit Jacobswoude vindt power bank uit

Michael Nicolaas uit Jacobswoude heeft een prestigieuze prijs gewonnen aan de universiteit van Oxford, de plek waar hij studeert. Samen met een groep studenten kregen zij vanuit hun studie de opdracht om een oplossing te vinden voor de beperkte duur van een Smartphone batterij. Eerder bedachten ze al een revolutionaire sekfie stick. Veel gebruikers weten dat de accu van deze telefoon slechts enkele uren of een dag meegaat. Langdurig gebruik buitenshuis behoort hierdoor niet tot de mogelijkheden, laat staan het apparaat te gebruiken op vakantie of iets dergelijks. Michael heeft daar echter een oplossing op gevonden, namelijk een power bank die de gemiddelde telefoon tot vier keer kan opladen.

Hoe werkt een power bank?
Voor de meeste mensen met een moderne telefoon is het een veelgebruikt apparaat dat geen beschrijving meer behoeft. Andere personen weten niet dat deze mobiele oplader een waardevolle toevoeging is om de telefoon langdurig van een volle accu te voorzien. Beschouw een power bank maar als een grote batterij waarmee u de accu van een telefoon of tablet kunt herladen zonder te beschikken over een stopcontact. Door een usb kabel in de poort van de mobiele oplader te steken word de energie van de ene batterij naar de accu overgedragen. Enig nadeel is dat ongeveer twintig procent van de stroom verloren gaat tijdens dit proces. Tenminste, dat was het probleem.

Michael en zijn groep studenten hebben een nieuw ontwerp power bank gemaakt dat is uitgerust over een dubbele isolerende coating. Volgens de metingen word hierdoor de helft van het energieverlies tegengegaan. Milieuorganisaties spreken dan ook van een revolutionaire ontdekking, aangezien de techniek mogelijk ook gebruikt kan worden voor andere elektronische apparaten. Wat begon als het ontwerp van een betere power bank, word mogelijk een nieuwe hype voor elektronica fabrikanten. Wilt u nu al beschikken over een powerbank van Micheal, dat kan bijvoorbeeld bij deze webshop in mobiele opladers.

mobiele oplader

(Mededeling) Tesvluchten met drones

Dit is een algemene mededeling voor alle inwoners van Jacobswoude. Op 9 december van 14:00-17:00 uur zullen er in de Stattionstraat testvluchten worden verricht met drones geprint vanuit een 3D printer. Om dit op een ordentelijke manier te laten verlopen zal de Stationstraat op dit tijdstip geheel worden afgesloten. Wij raden bewoners en bezoekers dan ook aan om hiermee rekening te houden en alle zaken voor of na deze tijdstippen af te handelen.

Drone

Drone testen

In het kader van het wetenschappelijk onderzoek naar drones, is de Universiteit van Amsterdam een samenwerking aangegaan met een van de grootste drone aanbieders in Nederland. Het doel van dit onderzoek is om te testen of er in de bebouwde kom veilig kan worden gevlogen met deze speciale quadcopters. Er is namelijk nogal wat oneenigheid tussen de verschillende specialisten op dit gebied. Omdat er nog niet voldoende onderzoek naar dit onderwerp is verricht, heeft Jacobswoude in het kader van de wetenschappelijk vooruitgang dan ook een vergunning afgegeven om deze hypothese te testen. Als tegemoetkoming in de onvoorziene omstandigheden kunnen alle bewoners van de Stationstraat beelden ontvangen die met de drone met camera tijdens het onderzoek zijn opgenomen. Tevens is het mogelijk om een kortingscode aan te vragen om bij de drone verkoop sepcialist Alldrone een drone te kopen tegen een gereduceerd tarief. Deze zullen naar verwachting de hele straat bedekken, dus ieder huis zal erop te zien zijn. Meer informatie is te verkrijgen via onze contactpagina.

Decoratie groothandel vestigt zich in Jacobswoude

En alweer heeft de gemeenteraad van Jacobswoude het voor elkaar gekregen! Nadat we eerder al konden rapporteren dat het ondernemingsklimaat sterk is verbeterd en de bedrijvigheid in onze gemeente in 2014 weer een absoluut hoogtepunt heeft bereikt, kunnen we nu met meer goed nieuws op de proppen komen. Het is namelijk bekend geworden dat er vanaf 1 januari 2015 een groothandel in decoratie gevestigd zal worden in Jacobswoude. Deze groothandel is ook online actief en heeft een zeer bekende website in muurdecoratie zoals muurstickers en muurteksten.

Omdat steeds meer mensen besluiten om zelf hun huis in te richten in plaats van kant en klare designideeën op te doen bij meubelzaken als Ikea, is deze markt sterk in opkomst. Onder andere door de populariteit van deze camera’s op televisie wil iedereen zijn huis personaliseren met prachtige decoratie. Om de inwoners van Jacobswoude een kans te geven om kennis te maken met deze nieuwe groothandel, zal er op 3 januari een open dag worden georganiseerd. Het gehele magazijn zal open worden gesteld voor belangstellenden. Ook is het alleen op die dag mogelijk om als consument mooie decoratie voor in huis te kopen. Als we meer informatie hebben over de opening, zullen we u op deze website updaten.

(Nieuwsbericht) Dashcam specalist gaat online

De dashcam winkel van Jan in de Kerkstraat is al jarenlang een begrip in Jacobswoude. Hoewel dashboard camera’s in tegenstelling tot de backview camera’s nog niet zo heel lang bekend zijn bij de meeste Nederlanders, is Jan hier zich al in 1995 in gaan specialiseren. In 1999 is uit deze passie in een winkel uitgevloeid. In de beginjaren hadden met name professionele organisaties als taxibedrijven en politiediensten interesse in deze carcams, maar tegenwoordig lijken ze ook bij het grote publiek doorgebroken. Omdat ze erg in prijs zijn gedaald en velen eindelijk de voordelen beginnen in te zien, is de omzet enorm toegenomen.

Veranderende omstandigheden

Omdat de traditionele winkels het erg moeilijk hebben en ook Jan hier over mee kan praten, heeft hij besloten om ook een online webshop op te zetten. Hoewel hij het persoonlijk het fijnste vind om de klant op een persoonlijke manier te adviseren, is hij ook niet blind voor de veranderende omstandigheden. Als ondernemer in hart en nieren weet ook hij namelijk dat de enige manier van overleven is om ook op het internet actief te zijn. Vandaar dan ook dat hij vanaf 25 oktober zijn dashcam bedrijf online zal uitbreiden. De online dashcam webshop is te bereiken door hier te klikken.

Nieuwe slotenmaker in Jacobswoude

sloten makerAfgelopen week heeft slotenmaker ‘Jansen en zonen’ zijn deuren geopend aan de hoofdweg in Jacobswoude. Naast een slot openen zonder sleutel als mensen hun sleutel zijn verloren of vergeten, heeft de slotenmaker ook zijn specialisme in het maken van schoeisel. Tegen een voordelige prijs zijn uw schoenen daar te repareren. Dit geld enkel voor de luxere schoenen, aangezien de reparatiekosten anders niet opwegen tegen de vernieuwingen.

Een uniek ontwikkeling, omdat de meeste ondernemers de kleine dorpen juist verlaten. Toch ziet de jonge ondernemer zijn kansen hier liggen. ‘Ik werkt voorheen voor een slotenmaker in de grote stad en wilde al langer terug naar mijn geboortedorp. Omdat ik van sloten alleen niet zou kunnen rondkomen in Jacobswouden heb ik besloten het repareren van schoeisel erbij te doen. Van oudsher zijn meer slotenmakers hierin gespecialiseerd. Zo vreemd is het dus niet. Daarnaast krijg ik veel ondersteuning en hulp van familie en vrienden. Ik weet wel waar mijn kansen liggen.’

Uiteraard verwelkomen wij elke nieuwe ondernemer, vooral als deze banen kan creëren!

Onderstaand stukje werd ingezonden door een inwoner. Dit stond op de vorige gemeentesite:Het algemeen bestuur van de gemeente Jacobswoude wordt gevormd door de gemeenteraad. De raad wordt rechtstreeks door de bevolking van Jacobswoude gekozen. Dat gebeurt om de vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2006. Alle stemgerechtigde inwoners van Jacobswoude kunnen zich dan uitspreken over de koers die de plaatselijke politiek moet varen. De leden van de gemeenteraad behoren tot een politieke partij. Raadsleden van dezelfde partij vormen een fractie. Elke fractie kiest een voorzitter uit haar midden.

Elke inwoner van 18 jaar of ouder kan lid worden van de gemeenteraad. Het zijn de politieke partijen die een lijst van kandidaten opstellen, waaruit de kiezers een keuze maken. Het raadslidmaatschap vergt behoorlijk veel tijd. Dat gebeurt in de vrije tijd, want een raadslid krijgt wel een vergoeding voor de bezigheden, maar te weinig om van te kunnen leven. Het raadslidmaatschap wordt meestal uitgevoerd naast een andere baan.

Taken
De raad bepaalt het beleid van de gemeente Jacobswoude. Dit betekent dat de raad in hoofdlijnen aangeeft waar Jacobswoude zich op gaat richten, welke doelstellingen gehaald moeten worden en waarvoor geld beschikbaar is. Hiervoor heeft de raad de bevoegdheid om verordeningen te maken. Dat zijn gemeentelijke regels waaraan alle burgers zich dienen te houden. Ook heeft de raad budgettaire bevoegdheid. Dat is het vaststellen van de begroting, gemeentelijke tarieven en belastingen. Daarnaast heeft de raad ook de volgende instrumenten ter beschikking:

  • Het recht van initiatief: Ieder lid heeft het recht voorstellen aan de raad te doen, die buiten de agenda vallen.
  • Het recht van amendement: Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd tijdens de beraadslagingen wijzigingen voor te stellen op het voorgestelde besluit.

Tevens treedt de raad op als volksvertegenwoordiger. Dat houdt in dat de raadsleden de gemeente ingaan om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van wat er onder de inwoners van Jacobswoude speelt zodat ze dit kunnen meenemen in hun beleid. Ook controleert de raad de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders. Hiervoor heeft de raad een aantal instrumenten ter beschikking:

  • Het recht van interpellatie: Ieder lid heeft het recht om tijdens een vergadering over een niet-geagendeerd onderwerp inlichtingen aan het college of de burgemeester te vragen.
  • Het mondeling en schriftelijk vragenrecht: Ieder lid kan aan de burgemeester of aan het college mondeling en schriftelijk vragen stellen.
  • Het recht van onderzoek: Ieder lid heeft het recht een voorstel te doen voor het instellen van een onderzoek naar het beleid van het college of de burgemeester.

Vergaderingen
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Indien de burgemeester de raad niet kan voorzitten dan wordt hij vervangen door een raadslid. De voorzitter is verantwoordelijk voor een goed verloop van de vergadering volgens het reglement van orde. In dit reglement staat precies omschreven volgens welke procedures de vergadering dient te verlopen. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. De gemeenteraad vergadert als regel eenmaal per 6 weken op donderdagavond. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de raadzaal, aanvang 20.00 uur. De vergadering wordt aangekondigd op de gemeentelijke informatiepagina van het Witte Weekblad en door plaatsing op de website van de gemeente

Spreekrecht
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dit ten minste 24 uur voor de aanvang van de vergadering te melden aan de griffier. Vermeldt daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Bij aanvang van de vergadering stelt de voorzitter u in de gelegenheid gedurende maximaal 5 minuten het woord te voeren. Het woord kan niet gevoerd worden: over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of heeft opengestaan; over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; over een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Inzage raadsstukken
De raadsstukken liggen 14 dagen voor de vergadering ter inzage in de inzagekamer bij de afdeling Algemene zaken. Het is ook mogelijk tegen betaling een abonnement te nemen op de raadsstukken of op de notulen. Een abonnement op de raadsstukken kost 28,95 euro per kalenderjaar. Een abonnement op de notulen van de gemeenteraad kost 15,50 euro per kalenderjaar. Voor een abonnement via de post, kunt u contact opnemen met bureau burgerzaken (telefoon: 0172-503150) Wilt u een abonnement aanvragen via een online formulier, klik dan hier . De raadstukken en de notulen kunt u ook vinden in het bestuursinformatiesysteem op deze site. Het vergaderschema kunt u ook vinden op de activiteitenkalender op deze site.

Samenstelling 
In Jacobswoude bestaat de gemeenteraad uit 15 leden. De raadsleden maken deel uit van een landelijke of lokale politieke partij. In Jacobswoude zijn het CDA, Gemeentebelang en de VVD vertegenwoordigd in de raad. Hieronder kunt u met de leden van de huidige, zittende gemeenteraad van Jacobswoude kennismaken en zien hoe de gemeenteraad is samengesteld.

Volgende week wordt de veelbesproken uitzending van Hart van Nederland betreffende magneetvissen behandeld, meer informatie over de vismagneet vindt u hier.

Voorkom gestolen fietsen.

gestolen fietsWe horen het allemaal steeds vaker in het journaal. Fietsendieven die een fiets op klaarlichte dag meenemen en de eigenaar blijft achter met een grote verliespost. Zeer vervelend, maar er is een manier om deze goederen te beveiligen, namelijk een volgsysteem die uw fiets eenvoudig terugvind. Het apparaat heeft de vorm van een normale fietsenlamp en met een sms of via het online platform kunt u de fiets eenvoudig terugvinden.

Jacobswoude is een vredelievend dorp over het algemeen, maar een goede voorbereiding is het halve werk. Gelukkig woon ikzelf niet meer in de randstad waar dit soort dingen aan de lopende band voorkomen. Zelf ben ik al eens het slachtoffer geweest van deze vorm van diefstal. Rond 2005 had ik een gloednieuwe scooter gekocht om mee te touren in de zomer. Het was een nieuw model vespa en de aanschafprijs was voor mijn doen behoorlijk. Na drie maanden was het voertuig gestolen en heb deze nooit terug kunnen vinden.

Uiteraard had ik de brommer goed beveiligd, maar het blijft vervelend aangezien de no-claim eraan gaat en er altijd een eigen risico is. Tegenwoordig bescherm ik mijn fiets, auto en nieuw aangeschafte vespa met een gps tracker en kan dat iedereen aanraden. Helaas had mijn oud buurman (Amsterdam-Zuid) minder goed geluisterd naar deze tip en werd zijn fiets gestolen. Nu was dat toch maar een gammele tweewieler, maar dit wil je natuurlijk voorkomen! Tip: plaats gewoon een volgsysteem op het voertuig.